کارگاه یکروزه مهارتهای بدست آوردن شغل و درآمد دلخواه

ویژه متخصصین، هنرمندان، مهندسین، پزشکان

چگونه با یادگیری مهارتهای اعتبارسازی، مذاکره، رزومه نویسی، استایل و تیپ حرفه‌ای بتوانید هر جایی استخدام شوید، هر پروژه‌ای را بگیرید، یا به هرکسی بفروشید