آموزش grasshopper قسمت دوم

/
آموزش grasshoper قسمت دوم نقطه جذب (Atractor point)مقدم…

آموزش para 3d برای معماران

/
آموزش معماری پارامتریک در 3d maxمقدمه) در این آموزش یاد میگیرید چ…

آموزش مقدماتی معماری پارامتریک با grasshopper قسمت اول

/
آموزش مقدماتی نرم افزار grasshopperمقدمه) در این آموزش شمارا با نر…