آموزش grasshopper قسمت دوم

/
آموزش grasshoper قسمت دوم نقطه جذب (Atractor point)مقدم…

آموزش مقدماتی معماری پارامتریک با grasshopper قسمت اول

/
آموزش مقدماتی نرم افزار grasshopperمقدمه) در این آموزش شمارا با نر…