محاسبه طول سرگیر رمپ در آزمون نظام مهندسی

/
در آزمون طراحی معماری نظام مهندسی، محاسبه طول سرگیری رمپ و رفع …